Services

Sports Law


Some of our consulting services in sports law are:

 • Drafting, review and revision of association by-laws, rules of procedure and other internal organization/association documents, particularly in relation to problems relating to nonprofit law, association law and liability law
 • Restructuring of associations
 • Corporate sports matters and M&A
 • Optimization of the liability constitution of clubs and associations
 • Support for licensing procedures
 • Image Rights – sale and protection
 • Drafting and negotiating contracts (player contracts, sponsoring contracts, manager contracts, management contracts and advertising agency contracts)
 • Transfer support, Player transfers – negotiating and drafting contractual terms
 • Immigration and Nationality advice and assistance for sports professionals and Clubs
 • visa for athletes and coaches
 • Sports Litigation and Arbitration
 • Advice on tax liability issues
 • Representation of clubs as well as team and individual athletes before the sports courts of the associations, the arbitration courts of sports and state courts
 • Expert opinions


Disa nga shërbimet tona këshilluese në të drejtën sportive janë:

 • Këshilla dhe ndihmë juridike për krijimin dhe ristrukturimin e shoqërive (klubeve sportive)
 • Hartimi, rishikimi dhe rishrikimi i akteve nënligjore të shoqërisë (klubit sportiv), rregullave të procedurës dhe dokumenteve të tjera të organizimit / shoqatës, veçanërisht në lidhje me problemet që lidhen me te drejten e shoqatave jofitimprurëse  dhe te drejten shoqërive me pergjegjsi te kufizuara
 • Këshilla për procedurat e licencimit
 • Këshilla juridike ne hartimin dhe negocjimin e kontratave (kontratat e sportistëve, kontratat mbi sponsorizimin, kontratat e menaxhimit dhe kontratat e agjencive reklamuese)
 • Mbështetje për transferimin, transferime të lojtarit – negocimi dhe hartimi i kushteve kontraktuale
 • të drejtat e imazhit te klubeve dhe atletëve
 • Këshilla dhe ndihmë për imigracionin dhe vizë pune për atletët dhe trajnerët
 • Këshilla për çështjet e detyrimit tatimor
 • Procedurat gjyqsore sportive dhe arbitrazhi
 • Përfaqësimi i klubeve dhe sportistëve përpara gjykatave sportive, gjykatave të arbitrazhit dhe gjykatave shtetërore
 • Opinionet e ekspertëve në të drejtën sportive
%d Bloggern gefällt das: